Søk støtte fra VOX Dyrøy!

VOX Dyrøy disponerer en økonomisk ramme av søkbare midler på +/- 3 millioner kroner til og med 2020. Dette er tilgjengelig for bedrifter og etablerere med mål om å skape arbeidsplasser i Dyrøy. Tildelinger over omstillingsmidlene skal kunne forankres i de fire innsatsområdene som er valgt i Omstillingsplanen; 1) Sjømat og tilhørende leverandørvirksomhet, 2) Opplevelsesnæring-basert på landbruk, kultur og mat, 3) Eksisterende næringer og 4) Attraktivitet.

Tildelinger skal også bidra på vei mot målet om 25 nye arbeidsplasser i Dyrøy. Lurer du på om du kan søke, så ta kontakt :)

 

Hva kan du søke på?

Du kan søke på tilskudd til gjennomføring av forstudier og forprosjekter, knyttet til etablering av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet, utvikling av nye produkter, nye produksjonsmetoder, satsing mot nye markeder – for å nevne noe. I tillegg til forstudier og forprosjekter kan det søkes om etableringsstøtte og støtte til kompetanseheving i bedriften eller flere bedrifter sammen.

Et forstudie er vanligvis en mulighetsstudie. Et forprosjekt er i ofte en forretningsplan der du utreder og planlegger selve hovedprosjektet. Ut fra «svarene» i hver av fasene besluttes om prosjektet skrinlegges eller videreføres. 

Forstudier med inntil 50% av totale godkjente kostnader, oppad begrenset til kr. 50.000 i tilskudd pr prosjekt.

Forprosjekter med inntil 50% av totale godkjente kostnader, oppad begrenset til kr. 200.000 i tilskudd pr. prosjekt.

Etableringsstøtte med inntil 30% av godkjente kostnader, oppad begrenset til kr. 100.000 i tilskudd pr prosjekt.

Kompetanseheving med inntil 75% av godkjente kostnader.

Eget arbeid som inngår i gjennomføring av tiltak i prosjektet kan brukes som egeninnsats i finansieringen. De vedtatte støttesatsene kan i særskilte tilfeller fravikes av Omstillingsstyret

 

Hvordan søker du?

Søknaden er i praksis en prosjektplan der du beskriver hva som skal gjøres, når og til hvilken kostnad. Hvor omfattende prosjektplanen må være avhenger av hvor stort og omfattende prosjektet er. Det viktigste er at prosjektplanen er et godt verktøy for gjennomføring av prosjektet. Mal for prosjektplan finner du nedenfor.

VOX Dyrøy følger PLP-metoden for hvordan et prosjekt organiseres, planlegges og gjennomføres. Søknader til VOX Omstillingsfondet må utarbeides i tråd med prinsippene i PLP-metoden.

Når prosjektplanen er ferdig utfylt kan den sendes inn til VOX for behandling. Søknader under 20.000 behandles administrativt, mens søknader som overstiger dette behandles i Omstillingsstyret. Prosjekter som kan finansieres av Innovasjon Norge vil bli henvist dit, og vi kan om ønskelig bidra i prosessen. VOX har løpende behandling av innkomne søknader.

Vi anbefaler å ta kontakt med Omstillingsleder for veiledning i prosjektplanleggingen, både i forkant og underveis i søknadsprosessen.  Du kan også kontakte tiltakskonsulent Frank Moldvik eller Midt-Troms Næringshage (tidligere Senja Næringshage). 

 

Se vedlagte retningslinjer for detaljert info om vilkår og behandling.