Utredning eiendomsforvaltning og utvikling

Støtte: Kr. 200.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Tore Uthaug

Boligplanen peker på klare utfordringer i vårt boligmarked:

1. Liten omløpshastighet på boliger, selv om dette har tatt seg opp det siste året. 2. Få utleieboliger tilgjengelig på det åpne markedet, spesielt i sentrumsnære områder. 3. Vanskelig å få lån/større grad til sikkerhet for å få bygge/kjøpe bolig i Dyrøy. 4. Flere bolighus er omgjort til fritidsboliger i Dyrøy over flere tiår 5. Botid i kommunale leiligheter

Prosjektet skal gå gjennom den kommunale bolig- og bygningsmasse, og komme med forslag til den beste organiseringen av tjenesten og tilrettelegging for bolig og næringsutvikling i Dyrøy kommune. Som et ledd i dette skal det også utredes om kommunen kan være en strategisk eiendomsutvikler for å tilrettelegge for næringsutvikling. Hovedaktivitetene består i: 1. Kartlegge kostnadene på de kommunale byggene 2. Beregne dekningsbidrag med dagens leiepriser på bygg 3. Utrede strategisk eiendomsutviklingsmodell som «starthjelp» for framtidig næringsetablering 4. Forslag til organisering av eiendomsforvaltning/ utvikling Tiltaket er organisert som et prosjekt med rådmann som PA/ oppdragsgiver. Det er satt opp en prosjektgruppe med sentrale personer i administrasjonen, og ekstern prosjektleder fra Nordavind Utvikling as.