Sustainable future - workshop for turoperatører 2020

Støtte: kr. 100.000
Prosjektperiode: 2020-2021
Prosjekteier: Visit Senja Region SA
Kontaktperson: Dan Bjork

Vedtak i Omstillingsstyre – 08.09.2020


Visit Senja Region SA innvilges kr. 100.000 til gjennomføring av år 2 i det treårige prosjektet
"sustainable future- workshop for 2020", i henhold til godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.
Det forutsettes fortsatt deltakelse fra reiselivsbedrifter i Dyrøy. Eventuell videre medvirkning betinges av rapportering fra prosjektår 2 og må fremmes som egen søknad. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte.

 

Behandling: 

Daglig leder var inhabil i behandlingen pga styrelederverv i Visit S. Frank Moldvik har vært saksbehandler og la fram saken i møte.

Styreleder var inhabil i behandlingen pga styreverv i Visit S. Nestleder tiltrådte saken.