Forprosjekt rullering av sentrumsplan

Støtte: Kr. 200.000
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Rådmann Tore Uthaug

Vedtak i Omstillingsstyre – 05.12.2019


Dyrøy kommune innvilges et tilskudd på inntil kr. 200.000, innenfor en andel på maks 50%, til oppstart og gjennomføring av forprosjekt for rullering av sentrumsplan for Moan-området, med utgangspunkt i prosjektmandat vedtatt i Formannskapet 04.12.19.


Vi forutsetter at det foreligger en godkjent prosjektplan som fremlegges VOX-styret til orientering før prosjektet igangsettes. VOX Dyrøy tiltrer styringsgruppa som observatør.
Det åpnes for å søke tilleggsfinansiering av prosjektet i 2020.

Sak 47/19