Administrativt tilsagn - illustrasjoner Espenes Industriområde

Støtte: Administrativt tilsagn- illustrasjoner Espenes Industriområde
Prosjektperiode: Oktober 2019
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Stig Stokkland

Saksopplysninger

VOX-styret innvilget i mai tilsagn til forprosjekt som skal kartlegge og beskrive de sjønære industriområder i Midt-Troms med fokus på ressurser/ verdier for utvikling av næringsvirksomhet.
Dette arbeidet er fortsatt i startgropa og forventes ferdigstilt i 2019. Dyrøy kommune har gjennomført et forstudie og et forprosjekt som har hatt til formål å tilrettelegge for arbeidsplasser tilknyttet Espenes Industriområde. Som et ledd i dette har det avdekt seg flere muligheter for aktivitet/ tilrettelegging.

- Kommunen har fått finansiert utfylling mot nordøst, der masser tenkes tatt ut på området.
- Plan om realisering av mottaksstasjon for lokale fiskere på industrikaia
- Utredning om bunkers, liggehavn for yrkesbåter, mm
- Aktivt innsalg av området mot potensielle aktører, med fokus på sjømatnæringa.

I forbindelse med dette er det ønskelig å få utarbeidet noen illustrasjoner som viser hvordan området kan framstå når det er mer utviklet.
Vi har engasjert Erlik Pluss v/ designer Kyrre Kalseth for å utarbeide noen skisser, med bakgrunn i tilbud på kr. 15.000, maks kr. 20.000, avhengig av hvordan oppdraget skal løses.


Administrasjonens vurdering
Dette vil være et nyttig tiltak som vil kunne brukes i et salgsprospekt, i påvente av en felles kartlegging og påfølgende presentasjon av området som forventes å komme i den det nevnte regionale forprosjektet. Tilbudet er innenfor rammen av administrativ behandling og vi avsetter kr. 20.000 til arbeidet.


Administrativt vedtak:
Det avsettes kr. 20.000 til utarbeidelse av illustrasjoner som skal vise hvordan Espenes Industriområde kan fremstå når det er mer utviklet, til innsalg mot potensielle etableringer.
Tiltaket belastes innsatsområde 1- sjømatnæring og tilhørende leverandørvirksomhet, som et forprosjekt.