Innkjøpskurs for bedrifter og kommune

Støtte: Kr. 20.000
Prosjektperiode: Oktober 2019
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Stig Stokkland

Saksopplysninger

FOA- Forum for Offentlige Anskaffelser arrangerer åpne kurs for næringslivet og kommuner. Disse kursene arrangeres i hovedsak i større byer sørpå. For å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig lokalt har vi engasjert FOA til å kjøre to kurs i Dyrøy, et for næringslivet; «hvordan vinne anbud» (3timer) og ett for kommunalt ansatte med innkjøpsansvar; «basiskurs for innkjøpere» (dagskurs).
Vi har engasjert Robert Myhre fra Myhre &Co Advokatfirma, han er den som kjører disse kursene for FOA. Honorar for begge kursene er kr. 37.500 + reise/opphold og lunsj/møtemat, totalt kr. 45.000.
«Hvordan vinne anbud» tilbys egne bedrifter og bedrifter fra nabokommunene. Egenandel våre bedrifter kr. 450. Bedrifter fra andre kommuner kr. 900. Kursdato: 24.oktober
«Basiskurs for innkjøpere» tilbys kommunalt ansatte med innkjøpsansvar i Dyrøy og nabokommunene. Egenandel våre ansatte kr. 1.000. Ansatte andre kommuner kr. 2.000. Kursdato: 25.oktober.


Administrasjonens vurdering
Lov om offentlige anskaffelser ligger til grunn for innkjøpsreglementet til Dyrøy kommune. Det er viktig at kommunalt ansatte med innkjøpsansvar har god kunnskap om offentlig anskaffelse og det samme gjelder for næringslivet som ønsker å vinne anbudskonkurranser.

Kursene har følgende forankring i omstillingsplanen/ handlingsplan 2019: Attraktivitet, strategi O- næringsvennlig kommune
Vi tar utgangspunkt i at kursene kan finansieres via egenandeler og et administrativt tilskudd fra VOX på kr. 20.000, med en «break even» på ca ti deltakere på hvert kurs. Dersom det blir et mellomværende pga begrenset påmelding så har vi sondert mulighet for bidrag via prosjektet «Næringsvennlig kommune».

 

Administrativt vedtak:
VOX Dyrøy innvilger kr. 20.000 til gjennomføring av kursene «Hvordan vinne anbud» og «Basiskurs for innkjøpere».
Bevilgningen knyttes til innsatsområde attraktivitet.