Forstudie Ung VOXen

Støtte: Kr. 20.000
Prosjektperiode: September 2019
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Ragnvald Storvoll

Saksopplysninger

Målet med forstudiet er å planlegge og gjennomføre ei samling for unge arbeidstakere/ lærlinger i Dyrøy, og utarbeide et forslag til videre oppfølging på bakgrunn av dette.
Forstudiet er et samarbeid mellom næringslivet og Dyrøy kommune. Når unge flytter til Dyrøy, er det et felles mål at de skal integreres og oppleve at de blir en del av lokalmiljøet. Dette er viktig for å trives.
Å legge godt til rette for unge arbeidstakere, er en god strategi for at unge finner seg til rette og kanskje velger å bli i kommunen. Arbeidet er sprunget ut av kommunens realfagsatsing, og har startet etter et felles initiativ med næringslivet.


For å komme i gang og skaffe et grunnlag for videre arbeid gjennomføres et arrangement i samarbeid med NMK Dyrøy, med pizza og påfølgende gokartkjøring. Responsen og erfaringene derfra vil danne grunnlag for videre arbeid. Arrangementet gjennomføres i regi av VOX, og er fasilitert av Nordavind Utvikling. Der deltok ca. 12 unge arbeidstakere fra bl.a Demas og Dyrøy kommune.


Administrasjonens vurdering
Tiltaket er forankret i innsatsområde 4, attraktivitet, strategi N- etablererkultur og ungdomssatsing.
Det legges til grunn at tiltaket skal videreføres, fortrinnsvis i et forprosjekt over en periode, der det avsettes ressurser til å utvikle og etablere mer permanente møteplasser og aktiviteter som skaper trivsel og tilhørighet til lokalmiljøet. For å skape en felles plattform har man valgt å bruke navnet «Ung Voxen» om videre satsing.
I det videre arbeid forutsettes at næringslivet og kommunen tar aktivt eierskap til prosessen, og at Nordavind Utvikling KF tar en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring.

 

Administrativt vedtak:
Det avsettes kr. 20.000 til gjennomføring av forstudie - trivselstiltak for unge voksne arbeidstakere. Tilskuddet belastes innsatsområde 4- attraktivitet, som et forstudie.