Analyse av handelspotensiale og handelslekkasje i handels- og servicenæringene i Dyrøy

Støtte: Kr. 200.000
Prosjektperiode: Høst/ vinter 2019
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Stig Stokkland

Dyrøy har et begrenset lokalt marked for lokale handels og servicebedrifter. Vi har også en betydelig handelslekkasje til nærliggende tettsteder. Kommunen har samtidig en del etablerte handels og servicebedrifter, utover matbutikk, som har vist sin berettigelse over tid. Her kan nevnes YX, Brøstad Bil, AS Tema og Dyrøy Mat.


Vi har et servicebygg som har vært et tilbud til mindre handels- og servicevirksomheter. Der er pr i dag kun kafeen igjen av private tilbud etter at LAVA avviklet butikken. Tidligere har bygget rommet bank, blomsterforretning, frisør mm. Servicebygget planlegges opprustet, med leiligheter i andre etasje og renoverte lokaler i første etasje. Dersom det realiseres vil det bety et mer attraktivt handelsområde og nye muligheter for virksomhet. Pr i dag er prosjektet ikke avklart realisert, så eventuelle nye aktører forventes å avvente hva som skjer.


I tillegg har vi hatt en byggevarebutikk i tilknytning til hurtigbåtkaia, som har vært et savn etter at den ble lagt ned. PRIX er den største handelsbedriften i Dyrøy og eneste matbutikk og er et svært viktig tilbud til befolkningen. Dyrøy har i overkant av 500 husstander. I tillegg har vi en betydelig fritidstrafikk i sommerhalvåret, og de siste 4-5 årene er det i ferd med å etableres en økende turisttrafikk i forbindelse med fremveksten av en reiselivsnæring med tilsammen over 60 sengeplasser i kommunen.


Høsten 2018 gjennomførte VOX et utviklingsprogram for handels og servicebedrifter med 15-20 deltakere fra lokale virksomheter. I forbindelse med diskusjon rundt tilrettelegging for våre handels- og servicebedrifter, har arbeidsgruppa i VOX diskutert muligheten for å gjennomføre en handels- og serviceanalyse for Dyrøy. Tilsvarende analyse er gjennomført i andre omstillingskommuner, bla. i Måsøy.

Innhold stikkordsmessig:

1. Oversikt over omsetningen hos handels- og servicebedriftene i kommunen, for å gi en
oversikt over hvor mye lokal kjøpekraft som handles lokalt, for delt på ulike kategorier
av varer og tjenester.
2. Beskriver lokalt kundegrunnlag.
3. Beskrive handelspotensialet fra innbyggerne.
4. Kalkulere handelslekkasjene innenfor ulike vare- og tjenestekategorier.
5. Oversikt/ tabell over årlig handelslekkasje ut av kommunen, fordelt på ulike kategorier
varer/ tjenester.

Det er gjort sonderinger med aktuelle leverandører av slik analyse. Ut fra dette er konklusjonen at vi må konkurranseutsette arbeidet. Styret innvilget en ramme på kr. 200.000 som også skal resultere i et forslag til handlingsplan som  skal være "call to action" for både næringslivet og kommunen.