Forprosjekt Solbergfjorden Mottaksstasjon

Støtte: Kr. 165.000
Prosjektperiode: Våren 2019
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Tiltakskonsulent Frank Moldvik

Forprosjektet er en oppfølging av forstudiet som ble gjennomført i 2018. Det jobbes ut fra en målsetting om etablering av en mottaksstasjon for fiskere i Solbergfjordbassenget i løpet av 2019. Modellen bygger på at fiskerne organiserer seg i et felles samvirke. Mottaksstasjonen blir et rent ilandføringsanlegg for fisk, og vil driftes i samarbeid med fiskekjøper Karls Fisk og Skalldyr AS. Dyrøy kommune vil føre opp et egnet bygg for utleie til fiskernes samvirke. Det jobbes og med etablering av en føringstilskuddordning i samarbeid med fylket og Råfisklaget, som muliggjør hyppig henting av fisk fra anlegget.

Mottaksstasjonen vil lokaliseres på Espenes Industriområde.

Modellen er godt etablert i Nord-Troms, hvor det finnes tre tilsvarene mottaksstasjoner i samarbeid med Karls Fisk og Skalldyr.

Følgende er delmålene som skal løses i forprosjektet

  • Prosjektering av totalentreprisegrunnlag ihht. NS 8407, arkitekt-tegninger, plan snitt og fasader og evt. viktige detaljer i samarbeid mellom konsulent oppdragsgiver og brukere

 

  • Etablere samvirkeforetak i samarbeid med fiskere i Solbergfjorden

 

  • Avklare føringstilskuddsordningen, dvs. «spleiselag» mellom Råfisklaget, kommunene og Troms Fylkeskommune

 

  • Utarbeide samarbeidsavtale mellom fiskekjøper, kommune(r), fiskere i samvirket og Råfisklaget.

 

Det er stor interesse blant fiskerne, og mottaksstasjonen vil medføre en svært god tilrettelegging sammenlignet med i dag, der båtene må gå flere timer hver vei til Nord-Senja, eventuelt frakte fisk i bil. Tiltaket forventes å stimulere til økt satsing blant fiskerne.

Finansiering av bygget behandles i kommunestyret 11.april.

Når nødvendige avklaringer er oppnådd vil bygget legges ut på Doffin.