Forstudie boligundersøkelse

Støtte: Kr. 50.000
Prosjektperiode: mars-mai 2019
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Nordavind Utvikling, Kjell-Sverre Myrvoll

 

Dyrøy har store utfordringer i boligmarkedet. Vi har for liten andel av leiligheter og mindre boliger, sett i forhold til husholdningenes sammensetningen pr i dag. Vi har et lite utbud av etableringsboliger til unge og tilflyttere og vi har mange tidligere boliger som blir brukt som fritidsboliger. Gap mellom stadig økende byggekostnader og lav boligverdi gjør det stadig vanskeligere å finansiere boligbygging.

Dette er helt sentrale utfordringer i forhold til Dyrøys bostedsattraktivitet. I 2012 ble det lagd en boligstrategisk handlingsplan for Dyrøy kommune. Kommunen ønsker nå å revidere denne med mål om å utvikle en politikk som gir effekt i form av økt bostedsattraktivitet. Dette arbeidet starter med et forstudie i regi av omstillingsprogrammet, og følges opp med et forprosjekt i regi av Dyrøy kommune.

(Kjell-Sverre Myrvoll meldte seg inhabil og deltok ikke i styrebehandlingen).

 

27.05.19

Styringsgruppa i forstudien boligkartleggingen 2019 i Dyrøy gjorde i møte 27.5.2019 følgende vedtak:

Forstudie boligkartlegging
Prosjektleder Kjell-Sverre Myrvoll fremla rapporten. Arbeidsgruppa har vært styringsgruppe i forstudiet, og gjorde følgende vedtak:

«Styringsgruppa vedtar boligkartlegginga med bakgrunn i den framlagte rapporten og vedalgte forslag til prosjektplan, og anbefaler å videreføre arbeidet i et forprosjekt. Rapporten overleveres rådmannen for videre oppfølging.»

Rapport finnes vedlagt.