Forstudie- tilrettelegging for lokale fiskere

Støtte: kr. 25.000
Prosjektperiode: juni-august 2018
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Programleder Stig Stokkland/ tiltakskonsulent Frank Moldvik

Det har over flere år vært arbeidet med en bedre løsning for ilandføring og levering av fisk fra lokale fiskere i Dyrøy. Det har vært prøvd flere løsninger, men pr i dag er det ikke et
tilfredsstillende tilbud til fiskerne. Det er nå interesse fra fiskekjøper i Tromsø for å etablere en mottaksstasjon for fisk i samarbeid med lokale fiskere og kommunen, ut fra en modell som er utprøvd andre steder, bl.a i Nord-Troms. 

Omstillingsstyret bevilget kr. 25.000 i møtet 7.mai til VOX Dyrøy til gjennomføring av forstudie for tilrettelegging for lokale fiskere. Programleder er prosjektleder og utgjør prosjektgruppa sammen med tiltakskonsulent Frank Moldvik og representant for fiskerne.

Forstudiet skal være gjennomført i løpet av august, og skal avklare de sentrale forhold rundt en etablering av en mottaksstasjon i Dyrøy. Anbefalingene fra forstudiet vil danne grunnlag for beslutning om å gå videre i et forprosjekt, som inneholder nærmere utredning og plan for realisering av en mottaksstasjon.