Forstudie - Espenes Industriområde

Støtte: kr. 50.000
Prosjektperiode: juni-august 2018
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Rådmann Tore Uthaug

Espenes Industriområde benyttes i dag som enkel landbase for Salaks AS og diverse båtanløp til Dyrøy, f.eks leveranser av sand/grus.

Det er gjort betydelige infrastrukturinvesteringer. Ved bedre tilrettelegging og aktivt innsalgsarbeid mot eksisterende og nye aktører er det et stort potensiale for økt virksomhet. Dette må sees i sammenheng med den regionale veksten i sjømatnæringa, og industriområdets beliggenhet sentralt i Solbergfjordbassenget, "midt i leia" og med nærhet til aktørene som har virksomhet her.

Arealplanen for Dyrøy foreslår en del endringer i industriområdet, og vil dersom dette blir vedtatt kunne øke mulighetene for utvikling av området.

I forbindelse med tidligere interesse for industriområdet er det utarbeidet prospekter som inneholder ressursbeskrivelse og salgsargumenter rettet mot interessenter.

Omstillingsstyret bevilget i møte 7.mai kr. 50.000 til Dyrøy kommune for gjennomføring av et forstudie i form av et mulighetsstudie, der det gjennomføres sentrale avklaringer, oppdatere ressursbeskrivelse, kartlegge aktuelle aktører og rigge forprosjektet. Rådmann Tore Uthaug er prosjektansvarlig og Midt-Troms Næringshage AS (tidligere Senja Næringshage) v/ Irene Lange Nordahl er engasjert som prosjektleder.

Forstudiet er overlevert kommunen som oppdragsgiver, og offentliggjort i forbindelse med kickofff VOX. 

Rapporten peker på klare muligheter for ny aktivitet på industriområdet, knyttet til sjømatnæringa og tilhørende leverandørvirksomhet. Rapporten peker på industriområdets beliggenhet i Solbergfjorden, som sammen med Dyrøysundet er et viktig sjøområde for lakseproduksjon. Med ca 18% av kapasiteten er Dyrøy kommune et viktig produksjonsområde for havbuksnæringa i Senja-regionen, som er en av de største havbruksregionene i nord.

Rapporten peker videre på fire potensielle muligheter for ny aktivitet:

1. Etableringssted for primæraktivitet

2. "Servicebase" for havbruksnæringen og leverandørnæringen i regionen

3. Etableringssted for større leverandører til havbruksnæringen.

4. Framtidige satsinger, f.eks innen nye former for fórproduksjon, nye løsninger for eksponerte områder osv.

 

I tilllegg utfordres kommunen på ulike tiltak for å styrke infrastrukturen og profilering av industriområdet.  Omstillingsstyret har i møte 11.09 innvilget kr. 200.000 til videre oppfølging av arbeidet i et forprosjekt.

Hele rapporten vedlegges her og kan lastes ned.