Forstudie-Næringsvennlig kommune

Støtte: kr. 100.000
Prosjektperiode: 2018
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Rådmann Tore Uthaug

«Næringsvennlig kommune» er et sentralt tiltak som anbefales gjennomført i alle omstillingskommuner. Dette fordi god kvalitet på kommunens tjenester og forvaltningspraksis er svært viktig for næringslivets utviklingsevne, og er derfor et av de første tiltakene vi ønsker å gjennomføre. Prosjektet gjennomføres i tre faser, som i grove trekk kan beskrives som følger;

- Forstudie, som er en statusbeskrivelse gjennom en spørreundersøkelse mot politikere, næringsaktører og administrasjon, i forhold til kommunens samlede tilbud til næringslivet. I forstudiet engasjeres en ekstern prosjektleder, med støtte fra en intern ressurs i kommunen.

- Forprosjekt som består i å utrede og planlegge tiltak basert på tilbakemeldinger fra forstudiet. I denne fasen skal det være en intern prosjektleder og en ekstern prosessveileder.

- Hovedprosjekt der de planlagte tiltak fra forprosjektet gjennomføres.

I handlingsplanen for 2018 er ett av tiltakene under innsatsområde attraktivitet: Forstudie næringsvennlig kommune skal være gjennomført og forprosjekt igangsatt.

Dyrøy kommune v/ rådmann er prosjektansvarlig for forstudiet i tråd med prosessen beskrevet i regionalomstilling.no. Tiltakskonsulenten er utpekt som intern ressurs og skal fasilitere prosessen i forstudiet sammen med ekstern prosessleder. Som ekstern prosessleder er valgt IFO v/ Roald Johansen.

Forstudiet har en økonomisk ramme på kr. 200.000, hvorav Innovasjon Norge dekker halvparten etter søknad. Resterende 100.000 ble innvilget iVOX Omstillingsstyret 7.mai i sak 18/18.

 

Resultat:

Forstudiet er overlevert kommunen som oppdragsgiver og er behandlet både administrativt og politisk. Hovedfunn i rapporten ble presentert på kickoff for VOX Dyrøy 11.september.

I oppsummeringen ut fra svar fra administrasjon, politikere og næringsliv heter det:

- Alle er enige om at Dyrøy kommune kan bli mer næringsvennlig. Alle snakker om møteplasser, ajour planverk og klarere roller og ansvarsfordeling, noe som gir større forutsigbarhet og langsiktighet i næringsutviklingen.

-Alle ser behovet for bedre kommunikasjon, bedre internett og enklere søknadsprosedyrer hvor det er en mer felles oppfatning om hvem som skal gjøre hva.

-Alle ønsker at kommunen blir mer proaktiv, det eksemplifiseres med at man i større grad skal bli en ja-kommune som har fokus på muligheter og ikke på problemer og begrensninger.

- Det er forskjeller i hvordan aktørene oppfatter situasjonen og hvem som har oppfølgingsansvaret. Dette kan medføre at partene venter på hverandre i stedet for å ta initiativ. Dermed blir også vurderingene til den enkelte gruppe forskjellig.

Blant tilbakemeldingene fra næringslivet nevnes:

- Næringslivet savner en mer aktivi næringsstrategi fra kommunen, basert på aktiv dialog med kommunen.

- Næringslivet er ikke fornøyd med skjemaopplegg og veiledning

- Behov for større fokus på gjennomføring av selve saksbehandlingsprosessen, fra registrering av søknader, behandling og gjennomføring

- Behov for en mer felles oppfatning blant politikere, administrasjon og næringsliv om roller og ansvar.

- Behov for bedre dialog gjennom felles arenaer, bedriftsbesøk og dialog.

 Hovedkonklusjonen i rapporten er at Dyrøy må bli mer næringsvennlig. Dette forbedringspotensialet krever bevisst prioritering for å bli realisert. Det understrekes at det er de kommunale oppgaver med mål om å bli mer næringsvennlig som rapporten omhandler, ikke hva næringslivet kan gjøre for å bli mer næringsvennlig. Samtidig dokumenterer forstudien at mye går bra og ikke trenger større endringer.

Rapporten anbefaler en rekke konkrete tiltak på kort og lengre sikt, der enkle tiltak kan realiseres i driftsorganisasjonen mens mer sammensatte og ressurskrevende oppgaver organiseres gjennom prosjekt. I første omgang gjennom et forprosjekt der de utredes og planlegges nærmere, for realisering i hovedprosjekt.

Omstillingsstyret innvilget i møte 11. september kr. 125.000 til videreføring av arbeidet i et forprosjekt for næringsvennlig kommune. Det vil også bli søkt tilsvarende finansiering fra Innovasjon Norge når prosjektplan foreligger.